Polityka zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi

Polityka zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest dla Odlewni ELZAMECH kluczowym zagadnieniem, od którego, w dużej mierze, zależy budowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Celem Spółki w zakresie zarządzania personelem jest stworzenie systemu pracy opartego na wysokiej efektywności, poprzez:

  • zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów Spółki,
  • inwestowanie w ich rozwój,
  • motywowanie do osiągania wysokich efektów.

Dążymy do posiadania w swoich zasobach specjalistycznej i dobrze wykwalifikowanej kadry, która wiąże możliwości awansu zawodowego z rozwojem firmy. Osiągamy to poprzez pozyskiwanie odpowiednich pracowników, ukierunkowanie i rozwój zawodowy, a także poprzez stworzenie korzystnych warunków pracy.

Metody zarządzania zasobami ludzkimi, które wdrażamy i wykorzystujemy, to:

  • system ocen pracowników,
  • system szkoleń oraz ocena efektywności szkoleń,
  • ocena zadowolenia pracowników,
  • planowanie ścieżek kariery zawodowej

Nasz system motywacyjny to podmiotowe traktowanie człowieka oraz systemowe podejście do jego funkcjonowania i rozwoju w firmie, z uwzględnieniem zasad równych szans dla kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia, rozwoju i awansu zawodowego. W naszej firmie dążymy do realizacji działań zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami oraz ogólnie przyjętymi standardami równych możliwości zatrudnienia.

W celu zapewnienia stabilności zatrudnienia opracowane zostały zasady wynagradzania, ujęte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Wynagrodzenie składa się z elementu stałego oraz zmiennego o charakterze motywacyjnym.

Wspieramy naszych pracowników w realizacji ambicji zawodowych, dbając przy tym o wzrost ich satysfakcji z pracy w Odlewni ELZAMECH Sp. z o.o.

Odlewnia Elzamech, dążąc do ciągłego podnoszenia jakości życia swoich pracowników posiada system świadczeń socjalnych, działający 
w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rekrutując nowych pracowników zamieszczamy ogłoszenia na stronie Akademii Górniczo - Hutniczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy, skąd pozyskujemy absolwentów, których szkolimy w zakresie umiejętności koniecznych do pracy w odlewni.

Ponadto działa w Spółce program 50+, w ramach którego osoby nabywające uprawnienia emerytalne mogą kontynuować umowę o pracę w preferowanym przez nich obszarze zatrudnienia.

Spółka zatrudnia również osoby posiadające orzeczenie o chorobie zawodowej, posiadające cenne w branży kwalifikacje.

Podsumowując, należy podkreślić, że dbałość o pracowników Odlewni Elzamech przejawia się nie tylko w możliwościach rozwoju zawodowego, ale też w indywidualnym traktowaniu każdego pracownika, utrzymania stabilnego zatrudnienia oraz klarownym systemie wynagradzania i pomocy socjalnej.

Napisz do nas